Všeobecné obchodní podmínky SVED, elektrotechnické družstvo

se sídlem Švermova 268/76, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec, IČ: 00029271

DrXXVIII 192 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též jen jako „Zhotovitel“).

 

  1. Rozsah platnosti a podmínky závaznosti

1.1.    Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen jako „Podmínky“) se, není-li v konkrétní smlouvě sjednáno výslovně jinak, řídí každá smlouva o dílo, písemná nebo ústní, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele k provedení díla – údržby movité věci ve vlastnictví Objednatele (dále též jen jako „Věc“), spočívající v jejím laserovém čištění a činnostech s tím souvisejících, uzavřená mezi Zhotovitelem a níže podepsanou třetí osobou jako objednatelem (dále též jen jako „Objednatel“). Stejně tak se těmito Podmínkami řídí i práva a povinnosti stran z takové smlouvy vyplývající. Podmínky jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále též jen jako „o.z.“), vztahují se na všechny příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem, přičemž jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu vztahů Objednatele a Zhotovitele podle smlouvy. Použití obchodních nebo jiných obdobných podmínek Objednatele je vyloučeno. Písemná ujednání jednotlivých smluv, odchylná od těchto Podmínek, mají přednost.

1.2.    Tyto Podmínky jsou platné od data platnosti uvedeného níže a pro Objednatele závazné okamžikem, kdy jejich závaznost stvrdí svým podpisem, resp. podpisem osoby oprávněné Objednatele zastupovat.

  1. Nabídka, návrh na uzavření smlouvy, uzavření smlouvy

2.1.    Objednatel bere na vědomí, že veškeré obchodní materiály Zhotovitele (obecné nabídky, webová prezentace, letáky, reklamy, katalogy, informační publikace apod.) jsou nezávazné, ledaže je v nich výslovně uvedeno jinak.

2.2.    Návrh na uzavření smlouvy může Objednatel učinit i formou písemné objednávky – zpravidla na formuláři Zhotovitele. Návrh je přijat a smlouva uzavřena, jestliže Zhotovitel provede objednané dílo, nebo jestliže Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele o přijetí objednávky. Přijetí nabídky (návrhu) s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 o.z. se vylučuje.

2.3.    Není-li písemné objednávky Objednatele dle bodu 2.2, je smlouva uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva (objednávka) musí být uzavřena písemně. Je-li smlouva uzavřena písemně, lze ji měnit pouze písemnou formou.

  1. Cena – výše, splatnost, zvýšení ceny a důsledky prodlení se zaplacením ceny

3.1.    Cena díla je stanovena v českých korunách, a to bez DPH, kterou Zhotovitel připočte ke stanovené ceně, a to v zákonné výši. Cena je stanovena na základě ceníku Zhotovitele platného ke dni uzavření smlouvy. Cena je stanovena v místě provedení díla. V ceně nejsou zahrnuty žádné vedlejší náklady, tj. zejména náklady na cestovné, dopravu, manipulaci apod. (dále též jen jako „náklady“). Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady v prokázané výši, které Zhotovitel vynaložil v souvislosti s plněním povinnosti ze smlouvy, nejsou–li zahrnuty ve sjednané ceně. Cestovné se hradí ve výši stanovené podle ceníku Zhotovitele.

3.2.    Cena je splatná po dokončení díla, před odevzdáním Věci Zhotovitelem zpět Objednateli, a to na základě faktury Zhotovitele. Náhrada nákladů je splatná po jejich vynaložení, a to na základě faktury Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn požadovat přiměřenou zálohu na očekávané náklady a Objednatel je povinen takovou zálohu Zhotoviteli uhradit. Výše nákladů je stanovena v českých korunách, a to bez DPH, kterou Zhotovitel připočte v zákonné výši, pokud se uplatní. Cena i náhrada nákladů se platí buď v hotovosti před převzetím Věci, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený ve faktuře.

3.3.    V případě prodlení Objednatele se zaplacením sjednané ceny nebo náhrady nákladů je Zhotovitel oprávněn odepřít vydání Věci do doby úplného zaplacení ceny (náhrady) nebo její splatné části a současně požadovat mimo sjednanou cenu (náhradu) též úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a Objednatel se zavazuje tento úrok zaplatit.

3.4.    V případě prodlení Objednatele se zaplacením sjednané ceny, nebo její části, nebo náhrady nákladů delším než 10 dnů je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy, ať již z jakéhokoliv důvodu, jak ze strany Objednatele nebo Zhotovitele, musí být vždy provedeno písemně. Smlouva se ruší okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, tj. s účinky ex nunc. Plnění poskytnuté před zrušením smlouvy strany vzájemně vypořádají nejpozději do 10 dnů, a to tak, že Objednatel si ponechá plnění (i částečné), které již od Zhotovitele obdržel a uhradí Zhotoviteli jeho cenu, nebo její odpovídající část v rozsahu a výši odpovídající již poskytnutému plnění (provedené rozpracovanosti) na základě původně ve smlouvě sjednané ceny.

3.5.    Sjednaná doba pro provedení díla se vždy prodlužuje o dvojnásobek doby, po kterou byl Objednatel v prodlení se zaplacením sjednané ceny (náhrady nákladů).

3.6.    Je-li cena stanovena rozpočtem nebo odhadem (dále též jen jako „rozpočet“), bere Objednatel na vědomí, že rozpočet je nezávazný nezaručuje se jeho úplnost. Objeví-li se potřeba provedení činností či použití věcí do rozpočtu nezahrnutých (včetně těch, které byly v době uzavření smlouvy předvídatelné), je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen upozornit Objednatele na nutnost případného zvýšení ceny pouze v případě, že nutné zvýšení přesahuje 25 % ceny stanovené na základě rozpočtu. V případě, že Objednatel nesouhlasí se zvýšením ceny nad uvedenou mez, je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla nutnost zvýšení ceny oznámena. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část ceny odpovídající částečnému plnění a veškeré náklady. Vyplývá-li ze smlouvy, že celková cena bude stanovena dodatečně až na základě počtu hodin plnění závazku Zhotovitele nebo na základě skutečného rozsahu práce a její hodnoty, je Objednatel povinen takto stanovenou cenu uhradit, jestliže Zhotovitel poskytl její podrobné písemné vyúčtování.

3.7.    Dohodnou-li se Zhotovitel a Objednatel po uzavření smlouvy na rozšíření rozsahu plnění, aniž se dohodli na příslušné úpravě ceny, je Objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou. Taková dohoda ke své platnosti nevyžaduje písemnou formu.

  1. Provedení díla, nebezpečí škody na Věci

4.1.    Zhotovitel je povinen provést dílo v době stanovené ve smlouvě. Lhůta pro provedení díla začíná běžet po uzavření smlouvy ode dne převzetí Věci Zhotovitelem a od zaplacení první splátky ceny, je – li sjednána. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před dobou sjednanou ve smlouvě. V takovém případě je Objednatel povinen Věc převzít, a to ve lhůtě, kterou mu Zhotovitel stanoví písemným oznámením, které musí být Objednateli doručeno alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je oprávněn splnit svou povinnost ze smlouvy i v několika částečných dodávkách. Objednatel je povinen takové částečné plnění převzít.

4.2.    Místem provedení díla je sídlo Zhotovitele, nestanoví-li smlouva jinak. Objednatel je povinen Věc převzít v době a v místě sjednané pro provedení díla. Převzetí díla je Objednatel povinen Zhotoviteli písemně potvrdit. Je-li místo provedení díla odlišné od sídla Zhotovitele, je Zhotovitel povinen předat Věc dopravci k dopravě do sjednaného místa, a to na náklady Objednatele, přičemž okamžikem předání zboží dopravci přechází na Objednatele nebezpečí škody na zboží.

4.3.    Na Zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na Věci, ani vlastnické právo k ní.

4.4.    V případě prodlení Objednatele s převzetím Věci (díla) je Zhotovitel oprávněn Věc, ve smyslu ust. § 2126 o.z., po předchozím upozornění Objednatele vhodným způsobem na účet Objednatele prodat, poté co mu poskytl dostatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

4.5.    V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla přesahujícím 60 dnů je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže písemně vyzval Zhotovitele ke splnění jeho povinnosti a poskytl mu k tomu přiměřenou lhůtu, která uplynula marně. Nevzniklo-li právo Objednatele odstoupit od smlouvy, nebo nevyužil-li jej Objednatel, je povinen dílo – Věc převzít.

4.6.    Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele nejpozději při odevzdání Věci k provedení díla na všechny vady Věci a též na všechny případné překážky, které by mohly zmařit nebo Zhotoviteli ztížit provedení díla, jinak odpovídá za škodu či prodlení tím způsobené. Zhotovitel při provádění díla upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu Věci převzaté od Objednatele k provedení díla nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodná Věc nebo příkazy překážejí v řádném provádění díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny či opravy Věci nebo změny příkazů Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění díla na nevhodné Věci či podle daných příkazů. O dvojnásobek doby, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho provedení. Zhotovitel má v takovém případě rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Jedná-li se o nevhodné věci nebo pokyny nepřekážející v řádném provádění díla, je Zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat, pokud se Objednatel k upozornění na nevhodnost věcí či pokynů nevyjádřil do 3 dnů od jeho obdržení. V takovém případě se má za to, že Objednatel na použití nevhodné Věci či dodržení nevhodných pokynů trvá.

  1. Vady díla

5.1.    Objednatel je povinen dílo – Věc převzít i v případě, že vykazuje drobné vady nebránící užívání díla – Věci. Objednatel je povinen dílo – Věc při jeho převzetí řádně prohlédnout a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady nejpozději 24 hodin dnů od převzetí, jinak jeho práva z vad zanikají. Vady, které nebylo možno zjistit při této prohlídce, je Objednatel povinen Zhotoviteli písemně vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 5 dnů po převzetí, jinak jeho práva z vad zanikají.

  1. Doručování

6.1.    Komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem se uskutečňuje zejména prostřednictvím písemné doporučené pošty nebo e-mailu. Písemná zásilka musí být adresována na adresu sídla účastníka uvedenou v příslušném veřejném rejstříku nebo na adresu uvedenou ve smlouvě/objednávce. Jakákoliv písemnost zasílaná dle těchto Podmínek a jimi řízených smluv doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla druhé smluvní strany, jak je uvedeno ve smlouvě a/nebo v příslušném veřejně přístupném rejstříku (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) se má za doručenou i v případě, že se odesílateli vrátí jako nedoručená z jakéhokoliv důvodu, a to 3. pracovním dnem od odeslání. Komunikace se považuje za písemnou i v případě, že je uskutečněna elektronickou formou z/na na adresu Objednatele uvedenou v uzavřené smlouvě/objednávce a z/na adresu Zhotovitele laser@sved.cz.

  1. Závěrečná ustanovení

7.1.    V případě prodlení Objednatele s poskytnutím sjednané nebo potřebné součinnosti Zhotoviteli ke splnění jeho povinnosti ze smlouvy se o dvojnásobek doby tohoto prodlení prodlužuje sjednaná lhůta pro splnění povinnosti Zhotovitele. To platí i tehdy, je-li dodání provedení díla podmíněno odstraněním překážky závisející v udělení souhlasu třetí osoby či úředního povolení, učinění jiného úkonu nebo vzniku určité skutečnosti, nezávislé na vůli Zhotovitele, kterou je povinen odstranit Objednatel. Není-li taková překážka k provedení díla odstraněna do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednatelem zjištěna, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.2.    V případě prodlení Objednatele s plněním kterékoliv povinnosti ze smlouvy, nebo je-li podán insolvenční návrh nebo prohlášen konkurz na majetek Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a nároků Zhotovitele vzniklých na základě nebo v souvislosti se zrušenou smlouvou před jejím zrušením.

7.3.    Tyto Podmínky, smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jakož i práva a povinnosti stran z nich vyplývající se řídí českým právem. Objednatel sjednává tyto Podmínky a na jejich základě smlouvy jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti. Smluvní strany smluvně vylučují jakékoliv nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu škody vzniklou v jakékoliv souvislosti s těmito Podmínkami či smlouvou, která se řídí těmito Podmínkami. Ustanovení § 1799 a § 1800 o.z. se pro úpravu vztahů smluvních stran podle těchto Podmínek a jimi se řídících smluv neužijí. Objednatel přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 o.z.; Objednatel nemůže uplatňovat práva uvedená v § 1765 odst.1 o.z. Objednatel tímto prodlužuje Zhotoviteli promlčecí lhůtu veškerých nároků Zhotovitele z této smlouvy, a to tak, že promlčecí lhůta činí 10 let ode dne, kdy započala poprvé běžet.

7.4.    Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele postoupit třetí osobě jakoukoliv pohledávku vůči Zhotoviteli, vzniklou na základě, nebo v souvislosti se smlouvou, která se řídí těmito Podmínkami.

 

Datum platnosti podmínek:   od 1.10.2018.

 

Potvrzuji tímto, že jsem se s obsahem Podmínek, výslovně se všemi jejich ustanoveními, seznámil a považuji je za závazné.

 

 

 

V ……………… dne ………………..                                                     …………………………………..